Anunsiu Konvite Solisitasaun Kotasaun

Ajénsia TIC TIMOR I.P, liu hosi Divizaun Administrasaun no Finansas, seksaun Aprovizionamentu no Lojistika fó hatene Ba kompaña sira ne’ebé iha interese katak, konvite Solisitasaun ba Fornesimentu sasan no servisu bele asesu iha dokumentu ida ne'e TIC_TENDER

Tags: