DIRETÓR EZEKUTIVU TIC TIMOR I.P. SIMU AUDÍENSIA HUSI REPREZENTANTE BANKU MUNDIÁL NIAN IHA TIMOR-LESTE

 

Diretór Ezekutivu Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun (TIC) TIMOR I.P., Roberto Caitano de Sousa Vicente, hamutuk ho ekipa sekretariadu Unique ID, simu audiénsia hosi reprezentante Banku Mundiál iha Timor-Leste, Sr. Bernard Harborne ho nia ekipa, iha sala enkontru TIC TIMOR I.P., Palásiu Governu.

Objetivu husi sorumutu ne’e, atu ko’alia kona-ba kooperasaun servisu liu-liu esplika kona-ba importánsia Unique ID nian ne’ebé sei fasilita Governu halakon identidade falsu, no frauda nune’e la iha tan dupla identidade kuandu ID úniku ne’e implementa ona. Liuhosi ID dijitál úniku hanesan dadus privasidade sidadaun sira nian ne’ebé sei hetan protesaun makas, tuir Artigu 38 konstituisaun nian. ID úniku hetan apoiu tékniku no finanseiru hosi UNDP, UNICEF no Banku Mundial.

Sr. Fausto Gama iha biban hanesan hato’o katak, Administrasaun Governu la hetan frauda no mal administrasaun kuandu ita implementa ID úniku ne’ebé hetan ona kriasaun liuhosi Konsellu Ministru, no hein ba implementasaun ne’ebé sei hala’o iha tinan oin tuir Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2022, hodi resolve asuntu importante sira iha administrasaun Governu nian, no entidade públiku sira seluk ho dalan hamate frauda.

Tanba ne’e, parte rua fahe informasaun ba malu oinsá Banku Mundial bele kontinua koopera no suporta programa ne’ebé ID úniku planu ona no sei realiza tuir tempu ne’ebé dezeñu ona iha planeamentu ID úniku nian.

Iha biban ne’e, esplika mós kona-ba progresu servisu Ajénsia TIC TMOR nian inklui mós planu servisu ne’ebé sei realiza iha futuru. hato’o hosi Diretór Ezekutivu TIC TIMOR, ba iha Sr. Harbone hodi atualiza lala’ok ID Úniku ba iha Xefe Banku Mundial nian, iha parte ID úniku partisipa mós hosi Asesora Nasional Elizabeth Baptista, no Asesór Internasionál maka Sr. David, iha aprezentasaun iha enkontru hetan resposta pozitivu hosi Xefe Banku Mundial nian.

Entretantu, hosi enkontru ne’e iha parte Banku Mundial sei haree posibilidade iha tinan oin hodi haree fali tulun saida maka bele halo ba iha ID Úniku hodi realiza servisu ne’ebé benefísiu ba rezidénsia no sidadaun sira hotu #MEDIA TIC#