Lista Kandidatu sira ba Teste Eskrita no entrevista ba Posisaun "National Helpdesk"

Resultadu husi rekrutamentu ba "National Helpdesk" staff ne'ebe sei koloka ba Edificio Municipio 12 nudar apoiu teknika "Front Liner" atu atende problema baziku tekniku TI sira no suporta Institusaun Governu balun iha Municipio sira. ho ida ne'e Ajência TIC TIMOR nudar Institusaun Publiku Governu nian, hato'o informasaun ba kandidatus sira atu hakat mai iha CCD/eis Mercado Lama hodi tuir testu eskrita iha dia 15 de maio 2019 no intervista iha dia 21 to'o dia 28 de maio 2019, tuir orariu hanesan iha aneksu. Informasaun no orariu kompletu bele download iha ne'e