MENSAJEN HUSI S.E. PRIMEIRU-MINISTRU TAUR MATAN RUAK, IHA ÁMBITU KOMEMORASAUN ANIVERSÁRIU TIC TIMOR, I.P. NIAN BA DA-5

Mundu sempre iha mudansa no Teknolojia Informasaun no Komunikasaun (TIC – Sigla iha lian portugés) sira ne’ebé foun sai ona importante tebes iha ema nia moris, hodi reflete iha aspetu hotu-hotu iha sosiedade, husi forma komunika no divertimentu to’o forma sira atu aprende, hanorin no serbisu. Tanba ne’e presiza atu kria kondisaun atu hetan asesu ba teknolojia informasaun no komunikasaun nian atu nune’e sidadaun sira bele hetan asesu ba konhesimentu ho forma lais no efikás, hodi promove igualdade no sidadania dijitál ne’ebé apoia dezenvolvimentu sosioekonómiku, moris-di’ak no kualidade moris timoroan sira nian.

 

Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun, I.P. – TIC TIMOR nian dezempeña papél sentrál ida, ne’ebé ninia misaun mak implementa polítika no estratéjia ne’ebé aprova ona kona-ba teknolojia informasaun no komunikasaun nian, jere rede informátika husi Governu no entidade públika sira seluk.

 

Tanba ne’e mosu Governu Eletróniku hanesan espresaun husi mudansa ne’e, tanba, hosi ninia objetivu sira atu hadi’a servisu públiku no prosesu administrasaun públika ida ho burokrasia ne’ebé menus, liuhusi mekanizmu ne’ebé garante efisiénsia, transparénsia no seguransa boot liu ba dadus, hodi muda maneira ne’ebé maka Governu interaje ho sidadaun, empreza, organizasaun no parseiru dezenvolvimentu sira, nasionál no internasionál.

 

Ha’u aproveita biban ne’e hodi hato’o parabéns ba TIC TIMOR ne’ebé selebra ninia aniversáriu ba da-5 hahú husi ninia kriasaun, ohin, loron 29 fulan-agostu tinan 2022. Ida-ne’e tempu di’ak ida hodi hanoin hikas pasu sira ne’ebé liu no alkansa ona iha jornada ida-ne’e, hodi hanoin dalan foun no hateke orizonte foun ba futuru, promove universalizasaun asesu nian ba Teknolojia Informasaun no Komunikasaun, hadi’a jestaun públika loron ba loron, liuliu kona-ba asesu ba informasaun ne’ebé lais no permanente hosi sidadaun sira no servisu governamentál sira liuhusi Governu Eletróniku.

 

Parabéns ba Aniversáriu TIC TIMOR nian ba da-5!

Maromak haraik bensa ba imi no imi-nia serbisu!

 

Dili, loron 26 fulan-agostu tinan 2022

 

 

 

Taur Matan Ruak

Primeiru-Ministru