INTERNET

Anunsiu Konvite Solisitasaun Kotasaun

Ajénsia TIC TIMOR I.P, liu hosi Divizaun Administrasaun no Finansas, seksaun Aprovizionamentu no Lojistika fó hatene Ba kompaña sira ne’ebé iha interese katak, konvite Solisitasaun ba Fornesimentu sasan no servisu hanesan tuir mai ne’e:

TÉKNIKU TIC TIMOR I.P HALO APREZENTASAUN TOPOLOGY BA PREZIDENTE KFP HO NIA EKIPA

Tékniku husi Divizaun Infraestrutura Ajénsia Tecnologia da Informação e Comunicação ( TIC) TIMOR I.P, halo aprezentasaun Topology and Budge Planning  ba Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso Gomes ho nia ekipa, iha salaun  KFP Matadoru Dili.
 
Objetivu husi aprezentasaun Topology and Budge Planning ne’e,oinsá atu integra koneksaun KFP nian ba TIC TIMOR hodi kompleta servisu eletróniku ne’ebé ho nia koneksaun lokál. Servisu sira ne’e maka hanesan, Video Conference, VoIP, sistema SIGAP no SIGAPNET, no seluk tan.
 

MAE HUSU TIC TIMOR ATU FÓ APOIU IHA ÁREA TEKNOLOJIA

Ministru Administrasaun Estatál (MAE) Miguel Pereira de Carvalho ho nia ekipa, hala’o enkontru ho Diretór Ezekutivu Ajénsia Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) TIMOR I.P, Roberto Caitano de Sousa Vicente ho ekipa hodi husu oinsá TIC TIMOR I.P apoiu MAE iha área teknolojia nian.
Iha sorumutu ne’e Ministru hatete, ho apoiu TIC TIMOR nian, oinsá bele ajuda MAE atu haree infraestrutura ministériu nian hodi asesu ba rede internet nomós sistema komunikasaun hanesan email, data center tanba ministériu laiha data center no seidauk iha email official.

DIRETÓR EZEKUTIVU TIC TIMOR I.P HALO APREZENTASAUN KONA-BA SERVISU TIC NIAN IHA RETIRU MEMBRU GOVERNU BA DARUAK

Diretór Ezekutivu Ajénsia Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) TIMOR I.P, Roberto Caitano de Sousa Vicente halo aprezentasaun kona-ba servisu TIC TIMOR I.P nian ne’ebé liga ba Governu Eletróniku, iha retiru membru Governu ba daruak ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ne'ebé hala’o iha sala auditoria Ministeriu Finansas, Aitarak Laran, Dili.
 
Objetivu husi aprezentasaun ne’e, atu fahe informasaun ba membru Governu sira atu kompriende loloos servisu saida maka Ajénsia ne’e halo no planu ne’ebé maka sei halo.
 

Pages

Subscribe to RSS - INTERNET