mensajen S.E. Primeiru Ministru iha ambtu aniversariu TIC TIMOR I.P. ba dala-5

MENSAJEN HUSI S.E. PRIMEIRU-MINISTRU TAUR MATAN RUAK, IHA ÁMBITU KOMEMORASAUN ANIVERSÁRIU TIC TIMOR, I.P. NIAN BA DA-5

Mundu sempre iha mudansa no Teknolojia Informasaun no Komunikasaun (TIC – Sigla iha lian portugés) sira ne’ebé foun sai ona importante tebes iha ema nia moris, hodi reflete iha aspetu hotu-hotu iha sosiedade, husi forma komunika no divertimentu to’o forma sira atu aprende, hanorin no serbisu.

Subscribe to RSS - mensajen S.E. Primeiru Ministru iha ambtu aniversariu TIC TIMOR I.P. ba dala-5