TIC kapasita funsionariu helpdesk liu husi treinamentu

TIC TIMOR I.P., KAPASITA FUNSIONÁRIU HELPDESK HO TREINAMENTU COMPTIA A+

Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun sigla português (TIC) TIMOR I.P., kapasita funsionáriu helpdesk sira hodi partisipa treinamentu kona-ba COMPTIA A+.

Objetivu hosi treinamentu ne’e, atu kapasita funsionáriu destakadu sira nia kapasidade iha área troubleshooting liu-liu parte hardware nian.

Subscribe to RSS - TIC kapasita funsionariu helpdesk liu husi treinamentu