ANUNSIU – REZULTADU FINAL NO KANDIDATU/A SELESIONADU

Naran

 

ANUNSIU – REZULTADU FINAL NO KANDIDATU/A SELESIONADU

 

TIC TIMOR I.P. establese tuir Dekreto Lei nu. 29/2017 de 29 de Agosto, ho ninia kompetensia sira atu implementa estrategia politika Teknolojia Informasaun no Komunikasaun, jere rede Informátika Governu no orgaun estadu nian, inklui jestaun Infraestrutura TIC nian no fornese suporta TIC.

 

Hafoin prosesu selesaun dokumentus, intervista, teste, no verifikasaun referensia ba kandidatu/a sira ne’ebe tuir prosesu rekrutamentu ba pozisaun;

 1. UID Web Service Developer
 2. UID Database Developer
 3. UID Full Stack Angular
 4. UID Senior Developer
 5. System Design  
 6. Cybersecurity  

 

Kandidatu/a selesionadu ba pozisaun sira temi iha leten mak hanesan tuir mai ne’e:

              

UID WEB SERVICE DEVELOPER

Naran

 1. Rogerio Soares Romao

 

UID DATABASE DEVELOPER

Naran

 1. Osorio Moreira Hornay
 1. Jaime Viana Soares da Cruz Bere

 

UID FULL STACK ANGULAR

Naran

 1. Re-advertise

 

UID SENIOR DEVELOPER

Naran

 1. Re-advertise

 

SYSTEM DESIGN

Naran

 1. Micaela de Araujo Freitas  

 

CYBERSECURITY

Naran

       1. Re-advertise

 

 

 

Ba kandidatu/a sira ne’ebe mak la selesionadu iha prosesu rekrutamentu ida ne’e, TIC TIMOR I.P. hato’o agradese wa’in ba Itabot sira nia interese no enkoraza Itabot sira atu aplika nafatin ba vaga sira ne’ebe relevante iha futuru.

 

Karik Itabo’ot sira iha duvidas ka perguntas ruma relasiona ho rezultadu ida ne’e bele favor kontaktu direta ba TIC TIMOR iha email; careers@tic.gov.tl  hodi hetan esplikasaun.

 

 

Obrigado barak

Diresaun Servisu Korporativu

TIC TIMOR I.P.