Anunsiu Tenderizasaun

Ajénsia TIC TIMOR I.P. liu hosi Diresaun Orsamentu Planeamentu Jestaun Finansa Tezoureira  liu hosi seksaun Aprovizionamentu hakarak fó hatene ba konpañia sira katak, dadaun ne’e ami loke hela konkursu públiku ba fornesementu sasan no servisu hanesan tuir mai ne’e:

ANEXU